• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide.jpg

پارسیان طب زمان

شرح مخنصری از بیانیه، اهداف و فعالیت های شرکت پارسیان طب بیان شده است....

 

 

 

محصولات

شرکت پارسیان طب  دستگاه های بیلیروبین متر، سدیمان آنالایزر و کمی لومینسانس را طراحی و تولید کرده است....

مقالات

در این قسمت مقالات و مطالب مفیدی برای علاقه مندان برای دانلود گذاشته شده است...

 

روش صحیح بررسی صحت و تکرارپذیری دستگاه سدیمان آنالایزر

پروتکل زیر جهت بررسی روش اندازه گیری ESR بر اساس روش مرجع اندازهگیری ESR مندرج در جزوه شماره H2-A5(CLSI) NCCLS می باشد.

پس از نصب و راه اندازی دستگاه در آزمایشگاه و آموزش کاربر مربوطه توسط شرکت پشتیبان مراحل ارزیابی کیفیت به ترتیب زیر انجام می شود.

بررسی مشخصات دستگاه

الف : مشخصات شناسنامه اي :

دستگاه مي بايست داراي مشخصات شناسنامه ای شامل نام ومدل دستگاه ، نام کمپانی سازنده ،نام کشور سازنده، شماره سری ساخت،اطلاعات الکتریکی و هشدارهایی که دستگاه قادربه شناسایی و اعلام آنها است، باشد.

ب )همراه داشتن دستورالعمل کاربری و نگهداری

ج)اعلام  نوع و حجم نمونه مورد نیازو ضد انعقاد

د)به همراه داشتن لوله های مخصوص جهت جمع آوری نمونه

ه)دارا بودن حافظه جهت نگهداری نتایج بیماران

و)همراه داشتن روتاتور مخصوص لوله هاي دستگاه

بررسی عملکرد دستگاه

پیش از آغاز روند بررسی می بایست از مناسب بودن لوله های دستگاه( از نظر اندازه ، حجم و ثابت بودن لوله در محل قرار گرفتن لوله ها در دستگاه) و ضد انعقاد مناسب (سیترات سديم2/3%) و درستی نسبت ضد انعقاد موجود در لوله ها و درستی نمونه گیری، اطمینان حاصل نمود .

نکات بسیار مهم:

-         آزمايش بايددر دماي 25-18 درجه سانتی گراد  انجام شود و نمونه حداکثر تا 4 ساعت بعد از نمونه گیری در این دما پایدار است.

-         دقت شود لوله هایی که یک بار رسوب شده اند، به دلیل کاهش جاذبه بین گلبول های قرمز دیگر مورد آزمایش قرار داده نشود.

-         برای بررسی بهتر از یک مریض دو عدد نمونه گرفته و یکی را در دستگاه و دیگری را با روش دستی چک کنید و از خوانش یک نمونه هم برای دستی و هم برای دستگاه جداً خودداری کنید.

-         لوله حاوي نمونه سيتراته  پيش از انجام آزمايش بايد حداقل 12 بار سروته شود

-  برای مقایسه با نمونه دستی، حتما از تراز بودن میز و همچنین عمود بودن پیپت مطمئن شوید. چئن به ازاء هر 3 درجه انحراف، 30%  سرعت رسوب زیاد می شود. علاوه بر        آنها از ازتعاش میز در هنگام رسوب و نوسان دما محیز جدا خودداری شود.

ü      بررسي  عدم دقت   Imprecision  

جهت کنترل قابليت تكرار پذيري،  می بایست عدم دقت دستگاه را محاسبه نمود.

برای اين کار حين خونگيری از يك فرد، با 10 لوله سديمان مخصوص دستگاه،  نمونه تهيه کرده و اين نمونه ها توسط دستگاه آزمايش شده و نتايج آن ها ثبت می گردد. با 10 نتيجه  حاصله ميانگين، انحراف معيار SD  و ضريب انحراف معيارCV محاسبه می گردد.اين CV،  عدم دقت يک سری کاریWithin Run CV   نام دارد.  اينكار بايد براي حداقل 10 فرد مختلف  با ESR در دامنه های طبیعی و غیرطبیعی  انجام شود .

SD(Standard Deviation)وCV  را بر اساس فرمول زير محاسبه نماييد.

                                                                

CV: ضريب انحراف (Coefficient of variation)

Xi: هر تک خوانده

SD: انحراف معيار(Standard deviation)

mean : ميانگين

n: تعداد خوانده‌ها

اگر  CV% های بدست آمده کمتر يا معادل عدم دقت مجاز آزمايشگاه برای آزمايش  ESRيا ادعای سازنده مندرج در دستورالعمل دستگاه بود ، تکرار پذيری دستگاه مناسب تلقی گرديده و بررسی عدم صحت انجام ميشود .

2-  کنترل عدم  صحت دستگاه    Inaccuracy :

-         روش مرجع   Reference Method        

توضیح : در روش مرجع، نمونه بايد  مانند نمونه های CBC با ضد انعقاد Na2EDTA.2H2O يا K2EDTA.dH2O و يا  K3EDTAبا غلظت  1/4 الی 2   mg/mlتهيه شود وPCV(Packed Cell Volume)  (هماتوكريت) نمونه ها كمتر از 0/35  باشد.

نمونه ها بايد با روش وسترگرين (Westergren method) و با پيپت هاي استاندارد مورد آزمايش قرار گيرند.

پيپت استاندارد

پيپتها ي مخصوص آزمايش سديمان بايد:

-          بي رنگ و مدور باشند.

-         200 ميلي متر طول داشته باشند و از صفر تا 200 به فاصله هاي يك ميلي متري تقسيم شده باشد.

-         قطر پي پتها كمتر از 55/2 ميلي متر نباشد.

-         عاري از هرگونه ترك خوردگي و شكستگي باشند و هيچگونه نشتي Leakage) نداشته باشند.

در اين روش حداقل 40 نمونه که ESR بین 105- 15   میلی متر و  PCV(Packed Cell Volume) (هماتوكريت) كمتر از 0/35داشته انتخاب مي شوند.

اگر PCV نمونه ای بالاتر از 35/0 بود به روش زیر میتوان آن را تصحیح کرد :

ابتدا نمونه را در دو لوله جداگانه بصورت مساوي تقسيم نموده و یکی از آنها را سانتریفیوژکرده تا پلاسما جدا شود .

اگر حجم نمونه های تقسيم شده در هر لوله 5/3 ميلی ليتر باشد مقدار پلاسماي مورد نياز بر حسب ميلي ليتر  كه مي بايست به لوله سانتريفيوژ نشده اضافه نمود تا هماتوكريت آن كمتر يا مساوي 35/0 تنظيم شود با استفاده از فرمول زیر  محاسبه مي گردد.

انجام آزمايش                                                                   

در اين مرحله 40 فرد با ESR بین 105- 15   میلی متر را انتخاب كرده و از هرشخص سه سري نمونه ESR جمع آوري میشود..

1-      يكسري بر روي لوله هاي مخصوص دستگاه كه حاوي سيترات 3/2 % باشند براي اندازه گيري با دستگاه .

2-       يك سري بر روي EDTA بدون تهيه رقت با سيترات براي روش مرجع

3-      يك سري با ضد انعقاد سيترات سديم براي  روش معمول وسترگرين (روش دستي )

نكته: قبل از انجام آزمايش سديمانتاسيون، با اندازه گيري هماتوكريت نمونه ها، بايد از تنظيم شدن هماتوكريت به ميزان كمتر يا مساوي  35/ 0  اطمينان حاصل نمود.

براي انجام آزمايش، سری اول نمونه ها با دستگاه و سری دوم  با روش مرجع آزمايش می شوند. در روش مرجع آزمايش در دمای 25-18 درجه سانتیگراد انجام شده و پی پت ها در حالت عمودی و بدون لرزش قرار  میگيرند. نتايج در زمان 1± 60 خوانده می شوند. نتايج حاصله از روش دستگاهی و روش مرجع با استفاده از جدول زير مقايسه می گردند. قابل ذکر است برای مقایسه روش دستی با روش دستگاهی، برای نمونه های کمتر از 50 اختلافی مابین 3± و برای نمونه های بیشتر از 50 ، 5± واحد قابل قبول می باشد.

 به عنوان مثال  اگر سديمان یک نمونه در  روش مرجع 20 بود بر طبق جدول می بایستی عدد حاصل از روش دستگاهي بین  17- 5  باشد.

در اين روش در صورتی که 95%  جوابها در محدوده تعیین شده باشد نتايج قابل قبول می باشد.

روش مرجع روش دستگاهي روش مرجع روش دستگاهي روش مرجع روش دستگاهي
محدوده محدوده محدوده
5 1-8 39 14-31 73 38-65
6 1-9 40 15-32 74 39-66
7 1-9 41 15-32 75 40-68
8 1-10 42 16-34 76 40-69
9 2-10 43 17-35 77 41-70
10 2-11 44 17-36 78 42-71
11 2-11 45 18-37 79 43-72
12 3-12 46 18-38 80 44-73
13 3-12 47 19-38 81 45-74
14 3-13 48 20-39 82 45-76
15 3-13 49 20-40 83 46-77
16 4-14 50 21-41 84 47-78
17 4-15 51 22-42 85 48-79
18 4-15 52 22-43 86 49-80
19 5-16 53 23-44 87 50-82
20 5-17 54 24-45 88 51-83
21 6-17 55 24-46 89 52-84
22 6-18 56 25-47 90 53-85
23 6-19 57 26-48 91 53-86
24 7-19 58 26-49 92 54-88
25 7-20 59 27-50 93 55-89
26 8-21 60 28-51 94 56-90
27 8-21 61 29-52 95 57-91
28 9-22 62 29-53 96 58-93
29 9-23 63 30-54 97 59-94
30 10-24 64 31-56 98 60-95
31 10-25 65 32-57 99 61-96
32 11-25 66 32-58 100 62-98
33 11-26 67 33-59 101 63-99
34 12-27 68 34-60 102 64-100
35 12-28 69 35-61 103 65-101
36 13-29 70 35-62 104 66-103
37 13-30 71 36-63 105 67-104
38 14-30 72 37-64

*Reference method using EDTA undiluted whole blood (PCV = 0.35) in a standard Westergren tube. † Working method—four parts whole blood to one part citrate. Proposed method valid if 95% of results are within indicated

-         روش انتخاب شده   توسط NCCLS             Selected  Method

در اين مرحله بر اساس پيشنهاد NCCLS  بايد حداقل  براي 40  نمونه با ESRدر دامنه هاي طبيعي و غير طبيعي آزمايش سديمان با روش وسترگرين معمول انجام داد و نتايج آن را با روش دستگاهی مقايسه نمود. برای انجام اين روش می توان از نمونه های سری سوم که در قسمت روش مرجع راجع به آن توضيح داده شده است استفاده نمود. هم خوانی نتايج حاصل از روش وسترگرين  با روش دستگاهی بايد از طريق آزمون آماری  T TEST(Paired Result)  که در نرم افزار آماریSPSS   نيز وجود دارد محاسبه گردد. ميزان مجاز T بر اساس تعداد نمونه های آزمايش شده و با استفاده از جدول Tکه در کتب آماری موجود است تعيين می گردد. بطور مثال برای 10 نمونه عدد  باید کمتر از 2/26 باشد.

 

 

طراحی سایت صنعتی,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی کاتالوگ حرفه ای,طراحی سایت فروشگاهی,قیمت طراحی کاتالوگ,قیمت طراحی وب سایت,ماژول ساعت برای جوملا,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی کاتالوگ,طراحی سایت شخصی,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,طراحی سایت خبری,ماژول تاریخ انگلیسی,تبلیغات گوگل,طراحی سایت 24 ساعته,پرکلر اتیلن,نمونه طراحی کاتالوگ,وب سایت ارزان,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت املاک,طراحی سایت فوری,طراحی سایت رایگان,ماژول تاریخ ایرانی,قیمت طراحی سایت,ماژول تاریخ شمسی,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سايت با جوملا,آموزش طراحی وب سایت,طراحی اپلیکیشن اندروید,آموزش طراحی سایت,تبلیغات در گوگل,ماژول تاریخ جوملا,تبلیغات گوگل,طراحی سایت مداحی,تبلیغات در سایت گوگل,طراحی سایت ارزان,پرکلراتیلن,طراحی اپلیکیشن موبایل,ساعت متحرک جوملا,طراحی وب سایت حرفه ای,طراحی لوگو,سایت های آماده,آموزش جوملا,طراحی سایت ارزان,بشکه پرکلرواتیلن,طراحی اپلیکیشن,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,طراحی سايت با جوملا,سایت آماده,گوگل ادوردز,ماژول تاریخ عربی,قیمت تبلیغات گوگل,xvhpd shdj,تبلیغ گوگل,پرکلرواتیلن,ماژول ساعت جوملا 3,ساعت برای جوملا,طراحی سایت در 24 ساعت,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی کارت ویزیت,طراحی سایت خبرگزاری,قیمت طراحی سایت حرفه ای,